Ψηφιακό Θεματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ψηφιακό Θεματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στο Ψηφιακό Θεματολόγιο περιλαμβάνονται 7 πεδία δράσεων προτεραιότητας:

1.  δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς,

2.  μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνίας,

3.  ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές δραστηριότητες,

4.  πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

5.  περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη,

6.  βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων, για να διευκολύνεται η πρόσβαση σε επιγραμμικές (online) υπηρεσίες και η κοινωνική ένταξη,

7. εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας, όπως η γήρανση του πληθυσμού.

 
Στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα δεν αφιερώνεται χρόνος στο πώς ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας  μπορεί να εξελιχθεί σε πυλώνα υλοποίησης του Ψηφιακού Θεματολογίου, σε δυναμικό παραγωγό και διαμοιραστή φηφιακού περιεχομένου πολιτισμού-εκπαίδευσης-πληροφόρησης που ανταποκρίνεται σε ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών.

Για να αναδειχθεί περισσότερο η δυνατότητα να επιτελεί  βαθιά επιδραστικό ρόλο στην εκπαίδευση των πολιτών, μήπως θα ήταν χρήσιμο να συνδεθεί ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας διοικητικά και λειτουργικά με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού;